Houtshop Schoten op 12/7 gesloten vanaf 16u. Wij blijven nog geopend tijdens het bouwverlof. Bekijk openingsuren
loader

Algemene Voorwaarden

1. Toepasbaarheid

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Koper door het aanvragen van een offerte bij NV Martens Hout (“Martens”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Martens en de Koper, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) artt. 3-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht.
Martens wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Martens uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent.
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.


2. Offerte, order en orderbevestiging

Martens kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Martens vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Koper.
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Martens in rechte te verbinden de order van de Koper schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Martens met de uitvoering van de order een aanvang maakt. In ieder geval zijn wijzigingen in de stock en prijsverschillen van meer dan 5% redenen om de bestelling te weigeren, ook na goedkeuring, waarbij aan de klant het betaalde bedrag zal worden teruggestort, tenzij de klant akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

3. Prijs

Prijzen van verpakking, transport, invoerrechten, heffingen en belastingen zijn niet inbegrepen en ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Valutaschommelingen, evenals verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de zaken, geven Martens de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4. Ophaling en levering

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient de Koper de verkochte zaken zelf en op eigen kost op te halen op de door Martens aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Koper een stockagevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag per maand.
Indien de Partijen overeenkomen dat Martens de goederen levert buiten haar onderneming, reizen de goederen voor rekening en op risico van de Koper.
De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen Martens en de Koper een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst.

5. Koop op afroep

ndien Martens en de Koper overeenkomen dat de koop “op afroep” gebeurt, zal de Koper de volledige overeengekomen hoeveelheid binnen de overeengekomen periode al dan niet deel per deel bestellen. Martens zal de bestelde hoeveelheden op een moment naar keuze binnen de overeengekomen periode voor de Koper voor ophaling ter beschikking stellen.

Indien de Koper op het einde van de overeengekomen periode niet de volledige overeengekomen hoeveelheid besteld heeft, kan Martens naar eigen keuze: (1) de resterende hoeveelheid of een deel daarvan op een door Martens te bepalen ogenblik voor de Koper voor ophaling ter beschikking stellen en factureren; en/of (2) de overeenkomst ontbinden met betrekking tot de resterende hoeveelheid of een deel ervan.

6. Risico

Het risico op de verkochte zaken gaat over op de Koper op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

7. Informatie, stalen en aanwending

De Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten. De Koper kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die Martens op eigen initiatief of op verzoek van de Koper zou verstrekken. Martens is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de verkochte zaken.

8. Kwaliteit en maten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert Martens zaken van een kwaliteit en omschrijving die gebruikelijk zijn.
De verkochte zaken zijn natuurproducten die kunnen krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Martens aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Afwijkingen tot 10 % in min of in meer ten aanzien van opgegeven hoeveelheden, maten, gewichten en getallen, evenals geringe afwijkingen in kleuren en gelijkaardige kenmerken gelden niet als non-conformiteit.

9. Klachten en aansprakelijkheid

De Koper moet de hoeveelheid en de afmetingen direct bij ophaling of levering controleren. Afwijkingen in de hoeveelheden of afmetingen moet hij onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waaraan hij geacht wordt de hoeveelheid te aanvaarden als overeengekomen.
De Koper moet de zaken binnen de 24 uur na ophaling of levering grondig keuren, ook indien hij de zaken doorzendt. De Koper verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de zaken te beroepen, indien hij Martens niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aangetekend op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de zaken en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. In ieder geval verliest de Koper het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek te beroepen, indien hij Martens niet voor het verzagen of verwerken of ten laatste binnen de drie maanden na ophaling of levering op zulke wijze op de hoogte brengt. De vrijwillige reactie van Martens op een laattijdige of gebrekkige kennisgeving creëert geen enkel recht in hoofde van de Koper. Al het voorgaande geldt onverminderd voor de non-conformiteit of het gebrek die Martens kon kennen. Klachten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal Martens naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige zaken of delen van zaken vervangen; of (2) de non- conformiteit of het gebrek vergoeden. Martens is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt. De Koper mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.

10. Overmacht en hardship

Martens is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
In geval van overmacht of hardship kan Martens naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Koper uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Martens de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen. Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, etc.

11. Factuur en betaling

De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Martens. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Martens in rechte te verbinden zijn geldig.

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag:

  • geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10 %;
  • is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van euro 250,-, onverminderd het recht van Martens om hogere schade te bewijzen;
  • is de Koper gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
  • worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van Martens op de Koper onmiddellijk opeisbaar;
  • heeft Martens het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) rente; (5) hoofdsommen.

12. Eigendomsvoorbehoud

Voor Kopers met maatschappelijke zetel in Duitsland of Oostenrijk:
Tot de volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van de toekomstige vorderingen van Martens op de Koper, blijven de zaken eigendom van Martens. De bewerking of verwerking van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, gebeurt door de Koper voor Martens. Martens is echter niet verantwoordelijk voor eventuele risico’s die aan deze bewerking of verwerking verbonden zijn.
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoop acht dagen na de aangetekende verzending van een verzoek hiertoe wettelijk ontbonden. De Koper is derhalve gehouden ons de zaken terug te sturen of ons de toegang tot zijn bedrijfsruimten te verschaffen, om de zaken op te halen.
Vanaf de levering draagt de Koper de verantwoordelijkheid voor eventuele risico’s van verlies of vernietiging.
Als de waarde van de zekerheden ten gunste van Martens de vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, is Martens, op verzoek en naar keuze van de Koper, gehouden tot vrijgave resp. teruggave van de zekerheden.


Voor Kopers met maatschappelijke zetel buiten Duitsland of Oostenrijk:
De eigendomsrechten op de verkochte zaken gaan pas over op de Koper op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. Zolang de zaken eigendom zijn van Martens, dient de koper deze apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
De Koper mag de onbetaalde zaken enkel binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering verwerken en/of er over beschikken. Indien de Koper de zaken zou verwerken, komt het eigendomsrecht op elke zaak waarin de verkochte zaken verwerkt zijn aan Martens toe. Indien de Koper de zaken, al dan niet verwerkt, zou vervreemden, verleent de Koper onmiddellijk en van rechtswege aan Martens een pandrecht op alle vorderingen op derden die hij uit de vervreemding verkrijgt.
Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, of Martens vermoedt dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Koper op eerste en eenvoudig verzoek van Martens de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Martens terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.

13. Netting

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Martens en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Martens en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

14. Opschorting en ontbinding

In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Martens zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Martens om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

15. Bevoegdheid

Alle geschillen tussen Martens en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Martens, tenzij Martens de normaal bevoegde rechtbank verkiest.

16. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits en zijn tevens te consulteren op www.martenshout.be. In geval van afwijking heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

Mis onze promoties niet!

Blijf op de hoogte van onze laatste promoties en nieuwsberichten.